S V E T L O   S V.   M A R T I N A


Svetlo sv. Martina je dobročinný program Združenia. Je príležitosťou pre všetkých ľudí, ktorí majú záujem vykonať niečo prínosné v oblasti charity, dobrovoľníctva, povedomia a rozvoja osobnosti, rozvoja obce a regiónu alebo v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia.

P R O G R A M   J E   V   Š T Á D I U   P R Í P R A V Y

Pre program konania dobrých skutkov sa pripravuje vydávanie evidenčných listov na zaznamenávanie postupu osôb, ktoré sa podujmú na účasť v programe. Tiež sa pripravujú informačná a komunikačná sieť a systém uznania a ocenenia za dosiahnuté výsledky.