C E S T A   S V.   M A R T I N A


Cesta sv. Martina je pútnický program Združenia. Jeho účelom je poskytnúť tematický zážitok spoznávaním kultúrneho odkazu sv. Martina z Tours prostredníctvom návštevy slovenských chrámov a svätýň pomenovaných po jeho osobe. Tieto pútnické miesta sa nachádzajú v špecifických destinačných oblastiach (zoznam uznaných oblastí a miest môžete vidieť nižšie), ktoré oplývajú osobitným prostredím, kultúrou a možnosťami. Ľudia - pútnici, ktorí sa podujmú na putovanie za týmito jedinečnými kultúrnymi pamiatkami, si takto môžu duchaplne naplniť svoje voľno-časové chvíle a to či už samostatne alebo aj v spoločnosti svojich spolupútnikov.

P R O G R A M   J E   V   Š T Á D I U   P R Í P R A V Y

Pre zatraktívnenie a zmysluplnosť púte sa pripravuje vydávanie pútnických preukazov pre zaznamenávanie postupu pútnikov v rámci programu, a tiež informačná a komunikačná sieť pre starostlivosť o pútnikov. 

Uznané pútnické destinácie

Polointegrované pútnické destinácie

  • Bratislava
  • Dolný Štál
  • Dvory nad Žitavou

Pripravované pútnické destinácie

  • Spišské Podhradie

Via Insula Magna