O   N Á S


Rada Európskej kultúrnej cesty sv. Martina na Slovensku je rozvojové a dobročinné občianske združenie založené podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v z. n. p. dňa 20.04.2016 v obci Dolný Štál, ktoré usiluje o dosahovanie cieľov na úseku kultúry a cestovného ruchu vykonávaním činnosti v oblasti charity, dobrovoľníctva, rozvoja povedomia a osobnosti, rozvoja obce a regiónu, v oblasti turizmu, umenia a kultúry, voľného času, vzdelávania a výchovy a v oblasti životného prostredia. Je výsledkom občianskeho i náboženského aktivizmu.

Nosným a najrenomovanejším projektom Združenia je budovanie slovenskej časti pútnických trás naviazaných na medzinárodný turistický a kultúrny projekt Kultúrna trasa sv. Martina z Tours. Autorizáciu na rozširovanie kultúrnej trasy sv. Martina na území Slovenska Združenie získalo v septembri roku 2016 svojim prijatím do Európskej siete kultúrnych centier sv. Martina, v ktorej rámci prebieha medzinárodný dialóg a spolupráca pri rozširovaní a rozvíjaní tejto pútnickej trasy a tiež povedomia a poznania o sv. Martinovi. Ostatnými členskými organizáciami európskej siete sú:

  • Centre Culturel Européen Saiint Martin de Tours (Francúzsko)
  • Szent Márton Európai Kulturális Útvonal Magyarországi Tanácsa (Maďarsko)
  • Centro Culturale San Martino (Región Lombardsko)
  • Centro Culturale San Martino (Región Benátsko)
  • Centru Culturale San Martinu (Región Korzika)
  • Kulturni Centar Sveti Martin (Chorvátsko)
  • Kulturni Center Sv. Martin Tourski (Slovinsko)
  • Martinusgemeinschaft (Nemecko)
  • Sintmaartensberaad, Utrecht (Holandsko)

"Človek, ktorý bol stvorený na Boží obraz, sa stáva skutočne sám sebou, keď prekonáva vlastný egoizmus, prekračuje sám seba, obracia sa k iným a delí sa s darmi, ktoré dostal."(sv. Vincent Pallotti) 

"Byť kresťanom znamená byť pútnikom až do príchodu do Otcovho domu." (sv. Augustín z Hippa)