Partneri programu Rady Európskej kultúrnej cesty na Slovensku

Autor: Lad.Szeghö – Vlastné dielo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28276429
Autor: Lad.Szeghö – Vlastné dielo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28276429

Čerín (maď. Cserény, do roku 1888 Cserin, nem. Tscherin) je obec na Slovensku v okrese Banská Bystrica. Obec je známa najmä vďaka opevnenému gotickému kostolu sv. Martina s hodnotnou freskovou výmaľbou.

Miestny rímskokatolícky kostol je jednoloďová gotická stavba s pravouhle ukončeným presbytériom z obdobia okolo roku 1315. Nachádza sa v opevnenom areáli so samostatne stojacou zvonicou, vo vyvýšenej polohe nad obcou. Podľa dobových prameňov nechal postaviť kostol Pavol z Krtíša. Drevená zvonica pri kostole pochádza zo 17. storočia.

V interiéri sa nachádzajú hodnotné nástenné maľby pochádzajúce zo štyroch období, najstaršie už z prvej štvrtiny 14.storočia vo vnútri triumfálneho oblúka. Z konca 14. storočia pochádza Christologický cyklus, ktorý je zobrazený na stenách presbytéria. Tretia fáza výmaľby zobrazuje postavy svätcov v lodi kostola, tá pochádza zo začiatku 15. storočia. Najmladšie fresky sa nachádzajú v severovýchodnej časti lode, ide o zobrazenie Madony ochrankyne a archanjela Michala z obdobia okolo roku 1500. Kostol má drevený maľovaný strop zo 16. storočia. Súčasťou interiéru kostola je aj empora, taktiež maľovaná, pochádzajúca z 18. storočia. Hlavný oltár je barokový z roku 1744, pôvodný gotický oltár z roku 1483 z dielne Majstra z Kremnice bol v roku 1885 odvezený do Budapešti.

Zdroj: Wikipedia

Pútnici a turisti dozvedia viac informácií o  Čeríne a o záujímavostí Severného Podpoľania na tvrdzi MARTINHOLD. https://www.martinhold.sk/


Autor: Ladislav Luppa – Vlastné dielo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28631039
Autor: Ladislav Luppa – Vlastné dielo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28631039

Dolné Plachtince Ležia na severovýchodnom okraji Čebovskej pahorkatiny, geomorfologickej časti Ipeľskej kotliny, severovýchodne od obce vystupujú nad rovinatý kraj Modrokamenské úboče, patriace do Krupinskej planiny.[4] Obcou preteká Burašovský potok a vetva Plachtinského potoka.

Prístup zabezpečuje cesta I/75 (Nové Zámky – Lučenec), na ktorú sa pripája cesta III/2601 južným smerom do Sklabinej, vedúca centrom obce a cesta III/2583, vedúca severne do Stredných a do Horných Plachtiniec. Veľký Krtíš je vzdialený 4 km východným smerom, Šahy 41 km juhozápadným, Krupina 40 km severozápadným a krajské mesto 80 km severným smerom.

Rímskokatolícky kostol sv. Martina biskupa, jednoloďová stavba s polygonálne ukončeným presbytériom a predstavanou vežou z roku 1935, postavená na mieste stredovekej stavby. Veža má v spodnej časti štvorhranný pôdorys, v hornej časti má skosené nárožia, je ukončená ihlancovou helmicou

Zdroj: Wikipedia

Autor: Ľuboš Repta – Vlastné dielo, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=93974819
Autor: Ľuboš Repta – Vlastné dielo, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=93974819

Starobylá dedinka Hliník nad Hronom sa nachádza v malebnom údolí rieky Hron, na jeho ľavom brehu, medzi Štiavnickými a Kremnickými vrchmi a pohorím Vtáčnika.

Prvý drevený kostol bol postavený pred rokom 1332 v románskom slohu. Neskôr v roku 1408 postavili druhý kostol v gotickom štýle, pričom ho požiare a vojny poškodzovali. Rímskokatolícky kostol sv. Martina v obci je jednoloďová gotická stavba s polygonálne ukončeným presbytériom a predstavanou vežou z prvej polovce 14. storočia. V rokoch 1483-1508 prešiel neskorogotickou prestavbou. Kostol bol barokovo upravený v rokoch 1730-1739.[4] Stavba má hladké fasády, veža je ukončená barokovou helmicou.

Zdroj: Wikipedia

Obec Hrochoť sa nachádza v strednej časti Slovenska v severnej oblasti Podpoľania, dvadsať km východne od Banskej Bystrice a 22 km severovýchodne od Zvolena. Patrí do Mikroregiónu Severné Podpoľanie. Stred obce leží v nadmorskej výške 636 m n.m. Hustota obyvateľov je 42 obyvateľov na km2. Celková rozloha katastrálneho územia obce Hrochoť je 3475 ha. Najvyšším bodom územia je Bukovina (1294 m), najnižší bod približne 490 m, sa nachádza na západnom okraji Hrochotskej doliny.

Barokovo-klasicistická kaplnka bola postavená v roku 1857. Sakrálna stavba obdĺžnikového pôdorysu s rovným uzáverom. Fasáda členená pilastrami má murovaný štít zakončený drevenou vežičkou.


Kopernica je obec na Slovensku v okrese Žiar nad Hronom.Rímskokatolícky kostol sv. Martina, dvojloďová gotická stavba s polygonálnym ukončením presbytéria a predstavanou vežou z obdobia okolo roku 1349.[4] Z pôvodnej gotickej stavby sa okrem obvodových múrov zachovalo len málo, južný portál a dva zamurované oblúky v podveží. Súčasťou pôvodného zariadenia bola aj kamenná gotická krstiteľnica, ktorá sa dnes nachádza v Múzeu mincí a medailí v Kremnici. Kostol prešiel barokovou úpravou v okolo roku 1743, kedy bolo predĺžené a nanovo zaklenuté presbytérium a nadstavaná veža. Z tohto obdobia pochádza aj zariadenie kostola, hlavný a bočné oltáre. Posledná úprava prebehla v roku 1929, kedy bol kostol rozšírený o severnú loď.[5] Fasády kostola sú hladké, veža je ukončená barokovou helmicou.

 

Podkonice sú obec na Slovensku v okrese Banská Bystrica. Rímskokatolícky kostol sv. Martina biskupa, jednoloďová barokovo-klasicistická stavba s pravouhlo ukončeným presbytériom a vežou tvoriacou súčasť jej hmoty z rokov 1813-1819. Interiér kostola je zaklenutý pruskou klenbou a českou plackou. Nachádza sa tu hodnotná socha Madony, gotická polychrómovaná drevorezba z druhej polovice 15. storočia.[4] Hlavná fasáda kostola je členená lizénovými pásmi. Veža vychádza z vystupujúceho rizalitu, ktorý je dekorovaný bosážou. Veža je ukončená ihlancovou helmicou.

Autor: Ľuboš Repta – Vlastné dielo, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=48995654
Autor: Ľuboš Repta – Vlastné dielo, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=48995654

Tŕnie je obec na Slovensku v okrese Zvolen. Rímskokatolícky kostol sv. Martina biskupa, jednoloďová gotická stavba s polygonálne ukončeným presbytériom a predstavanou vežou zo 14. storočia. Prvá písomná zmienka o kostole pochádza z roku 1327. Z gotických detailov sa dochovala krížová klenba sakristie, pastofórium a profilovaný portál na južnej strane lode. Kostol prešiel renesančnou úpravou v roku 1696 (zaklenutie lode valenou klenbou s lunetami) a barokovou v roku 1725, kedy vznikla veža. V roku 1936 bol rozšírený o modernistickú prístavbu na západnej strane. Z tohto obdobia pochádza aj väčšina zariadenia kostola.


Valaská je obec na Slovensku v okrese Brezno. Rímskokatolícky kostol sv. Martina biskupa, jednoloďová pôvodne gotická stavba s polygonálnym ukončením presbytéria a predstavanou vežou z druhej polovice 15. storočia.[6] Stavba bola renesančne upravená v rokoch 1612 až 1615, neskôr historizne v 19. storočí. Veža pochádzajúca z doby renesančnej prestavby, je lemovaná nárožným kvádrovaním a ukončená barokovou helmicou s laternou.

Veľké Turovce sú obec na Slovensku v okrese Levice. Vznikli zlúčením obcí Stredné Turovce a Dolné Turovce do jedného celku. Fragment rímskokatolíckeho kostola sv. Martina v Stredných Turovciach, pôvodne románska stavba s pravouhle ukončeným presbytériom, bez veže, z obdobia okolo roku 1260. V období barokovo bol kostol upravovaný, z tohto obdobia pochádza dochovaná sakristia. V roku 1938, pri povodni, bol kostol natoľko staticky poškodený, že mohla byť zachovaná len svätyňa s južne stojacou sakristiou. Tento objekt bol prestavaný na kaplnku, pri ktorej stojí drevená štvorcová zvonica. Interiér je zaklenutý krížovou klenbou. Okrem dvoch štrbinových okien sa v interiéri dochovala kamenná románska krstiteľnica s poľguľovou kupou.

Zemné je obec na Slovensku v okrese Nové Zámky. Rímskokatolícky kostol sv. Martina biskupa, trojloďová baroková stavba s polkruhovým ukončením presbytéria a predstavanou vežou, z roku 1719. V roku 1797 kostol vyhorel a bol obnovený. V roku 1878 bol rozšírený o bočné lode, donátorom prestavby bol ostrihomský arcibiskup Ján Šimor. V interiéri sa nacháda nový oltár z roku 2006.[4] Fasády kostola sú členené lizénami a kruhovými a polkruhovo ukončenými oknami. Veža je členená kordónovými rímsami a lizénovými rámami a ukončená korunnou rímsou s terčíkom s hodinami a ihlancovou helmicou

Obec Dolný Štál sa nachádza na juhozápade Slovenska, v srdci Žitného ostrova, 10 km od okresného mesta Dunajská Streda, pri dôležitom dopravnom ťahu, na ceste č. 63 (E 575), ktorá vedie z Bratislavy do Komárna. Obec má približne 2000 obyvateľov, jej rozloha je cca 2950 ha a leží vo výške 112 m n. m. Vznikla v roku 1940 spojením obcí Dolný Štál, Horný Štál a Tőnye.

Rímskokatolícky kostol sv. Martina, jednoloďová gotická stavba s polygonálnym ukončením presbytéria a predstavanou vežou, zo 14. alebo 15. storočia. Gotické rebrové klenby v presbytériu pochádzaú z obdobia okolo roku 1450. V roku 1746 prešiel barokovou úpravou. V interiéri kostola sú prezentované pôvodné konsekračné kríže.[4] Fasády kostola sú členené opornými piliermi a rovno ukončenými oknami so šambránami a klenákmi. Veža je ukončená nárožnými vežicami a murovanou ihlancovou helmicou.

Občianske združenie Za sochu sv. Martina vzniklo roku 2020 ako iniciatíva občanov s cieľom zrealizovať v meste Martin sochu sv. Martina, ako vďaku svojmu patrónovi po ktorom nesie jeho názov – meno. Jeho cieľom je zrealizovať v meste Martin bronzovú sochu sv. Martina v životnej veľkosti za pomoci finančnej zbierky medzi obyvateľmi, ale aj s finančným prispením mesta, ktorá by bola umiestnená na dôstojnom mieste na niektorom zrekonštruovanom námestí v centre mesta..