Č L E N S T V O


Rada Európskej kultúrnej cesty sv. Martina na Slovensku usiluje o dosahovanie cieľov na úseku kultúry a cestovného ruchu vykonávaním činnosti v oblasti charity, dobrovoľníctva, rozvoja povedomia a osobnosti, rozvoja obce a regiónu, v oblasti turizmu, umenia a kultúry, voľného času, vzdelávania a výchovy a v oblasti životného prostredia. Pre dosahovanie svojich cieľov združuje fyzické a právnické osoby, pričom takto sa členom môže stať:

  • fyzická osoba, ktorá prejaví záujem o pôsobenie v Združení za účelom napomáhania v dosahovaní cieľov Združenia;
  • fyzická alebo právnická osoba, ktorá zodpovedá za správu hnuteľnej alebo nehnuteľnej veci, ktorá je svojou ideovou povahou výrazne spätá s osobou sv. Martina z Tours;
  • obec alebo mesto, v ktorých územnom obvode sa nachádza hnuteľná alebo nehnuteľná vec, ktorá je svojou ideovou povahou výrazne spätá s osobu sv. Martina z Tours.

Členstvo v Združení vzniká osobe:

  • prijatím jej žiadosti o začlenenie do Združenia, pričom o prijatí rozhoduje Združenie: v žiadosti o začlenenie do Združenia je osoba povinná uviesť titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu a názov obce s chrámom sv. Martina z Tours, ku ktorej chce v rámci Združenia vyjadriť svoju miestnu príslušnosť, ak ide o fyzickú osobu, a názov, druh právnej formy, identifikačné číslo a adresu sídla, ak ide o právnickú osobu;
  • jej prijatím pozvania o začlenenie sa do Združenia, ktoré je tejto osobe adresované zo strany Združenia.