H I S T Ó R I A


V roku 2005 Rada Európy vyhlásila pútnickú cestu Saint Martin of Tours Route spájajúcu mestá Szombathely (Maďarsko) a Tours (Francúzsko) za Kultúrnu trasu Rady Európy. Jej cieľom je predstaviť najdôležitejšie kultúrne dedičstvá života sv. Martina z Tours.

Postupne sa tento medzinárodný kultúrny a turistický projekt začal rozširovať aj do ostatných krajín Európy, v ktorých sa nachádzali významné pamiatky kultu sv. Martina z Tours. Úsilie o budovanie časti trasy a realizáciu iných súvisiacich projektov na Slovensku sa začalo od roku 2008 a bolo po formálnej a inštitucionálnej stránke zavŕšené v apríli roku 2016, kedy došlo k založeniu občianskeho združenia Rada Európskej kultúrnej cesty sv. Martina na Slovensku, ako organizácie zodpovednej za rozvoj pútnickej cesty a kultu sv. Martina na území Slovenskej republiky. Združenie vytvorili dobrovoľníci, ktorí dovtedy spontánne a bez formálnej organizačnej záštity nasledovali odkaz sv. Martina v rámci aktivít vlastnej občianskej iniciatívy a angažovanosti. Slovenská organizácia bola ešte v septembri roku 2016 prijatá do Réseau européen des Centres Culturels Saint Martin (Európska sieť kultúrnych centier sv. Martina), kde spolu so svojimi náprotivkami z ostatných krajín Európy spolupracujú na rozvoji projektu pútnickej cesty a kultu sv. Martina z Tours. 

Od toho času Rada Európskej kultúrnej cesty sv. Martina na Slovensku pracuje na koncipovaní, usporadúvaní a rozširovaní pútnických, voľnočasových, osvetových a dobrovoľníckych aktivít nesúcich sa v duchu hodnôt, podľa ktorých žil sv. Martin z Tours. V súčasnosti je hlavnou náplňou činnosti a odkazom úsilia Združenia poukazovanie na život a činy sv. Martina z Tours, pátranie po významných svätomartinských objektoch na Slovensku, rozvoj pútnickej cesty, snaha o lásku a milosrdenstvo a šírenie poznatkov o zvykoch spájaných so životom sv. Martina.Z D R O J E

  • Databázy Rady Európskej kultúrnej cesty sv. Martina na Slovensku
  • Council of Europe. https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/the-saint-martin-of-tours-route